Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
 

கொழுப்பு

சுகாதாரம்    கொழுப்பு
மேலும் அழைக்கப்படுகிறது: ஹெச்டிஎல், ஹைபர்கொலஸ்ட்ரலோமியாவைக், ஹைபர்லிபிடெமியா, Hyperlipoproteinemia, எல்டிஎல்

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 8/14/2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், கொழுப்பு குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

Sign Up