Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

சோடியம் / Sodium in Tamil

மேலும் அழைக்கப்படுகிறது: உப்பு

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 8/28/2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், சோடியம் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

Sign Up